Warunki reklamacji

WARUNKI REKLAMACJI REGULUJĄ PUNKTY 30-38 REGULAMINU:

30.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.

31.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.

32. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

33.  W przypadku stwierdzenia  wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

34.  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

35. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

36. O  stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania towaru. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis  wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 30 oraz 31 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu towaru w sklepie Internetowym. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@ekartell.pl,

37. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady towaru równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany towar na adres: Magazyn Ceramica Group - sklep Internetowy Fast SC, ul. Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań

38. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.